↑ Return to Servers & Infrastructure

PowerBroker Databases Monitor and Audit

 

Повечето случай на загуба на данни и манипулации на данни с цел измама са в резултат на пряк, привилегирован достъп до системи за бази данни. Осигуряването на тези ценни активи и намаляването на рисковете за бизнеса, произтичащи от тях, изисква решение което контролира привилегирования достъп до тези системи за бази данни.

Powerbroker Databases Monitor & Odit  предлага сигурност на базите данни и дава на реалните им собственици инструментите, необходими за бързо разгръщане на прости решения, които дават възможност за ефективен контрол на привилегировани права в хетерогенни системи за бази данни.

  • Наблюдение на привилегировани потребители, за да се гарантира, че дейността им е разрешено и подходящи;
  • Проследяване на достъп до критични системи и данни;
  • Предупреждаване за подозрителни дейности, като отклонения от приемливи политики на употреба или неуспешни опити за достъп до системи;
  • Управление на промените критични за контрола за сигурност и конфигурации чрез процес на помирение;
  • Гранулирано делегиране на достъп до базата данни и на база на възприети политически;
  • Непрекъснат контрол на дейностите, които се наблюдават за целата на ИТ одита и управление на промените;
  • Автоматизация на периодични политика за сигурност, конфигурация и права, прегледи на инфраструктура на база данни;
  • Разделяне на задълженията между оперативните екипи и тези за вътрешен одит;
  • Автоматизиране на отчетите за съответствие и процеса на преглед, чрез използване на стандартни шаблони за съответствие, генериране на планирани отчети и гъвкава маршрутизация;
  • Генериране на доказателства за ефективен контрол за ИТ одитори чрез непрекъснато одит.